Ενεργειακοί Διάλογοι / by

Θέμα: «Θέσεις ΕΣΕΠΗΕ – Ενεργειακοί Διάλογοι 31.10.2014»

Αγαπητέ Δρ. Μεταξά,

Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση στους Ενεργειακούς Διαλόγους.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεών μας στα ερωτήματα που μας στείλατε.

Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Σχεδιασμός της Προσαρμογής της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού στις Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (EU Target Model)
 1. Θεωρείτε εφικτή την επιτυχή αντικατάσταση του «υποχρεωτικού pool» από «διμερείς συμβάσεις παραγωγών και προμηθευτών», λαμβανομένου υπ’ όψιν του σημαντικού κόστους και του μακρού χρονοδιαγράμματος προσαρμογής;

Το υποχρεωτικό pool αποτελεί μία λύση σε όσες αγορές υπάρχει παραγωγός με δεσπόζουσα θέση ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη ρευστότητα. Στην ελληνική αγορά όπου η ΔΕΗ κατείχε το μονοπώλιο τόσο της παραγωγής όσο και της προμήθειας, η εφαρμογή του υποχρεωτικού pool ήταν μονόδρομος, από τη στιγμή που δεν επιλέχθηκε το μοντέλο απελευθέρωσης της Ιταλίας (δηλ το σπάσιμο της Enel). Σήμερα, η ΔΕΗ παραμένει να διαθέτει μονοπώλιο στην παραγωγή χαμηλού κόστους (λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά) και ταυτόχρονα κατέχει μία, εν τη πράξη, μονοπωλιακή θέση στην προμήθεια. Η κατάσταση αυτή συνεχίζει να αποτελεί εμπόδιο για την πλήρη κατάργηση του υποχρεωτικού pool και τη μετάβαση σε μία αγορά διμερών συμβολαίων.

Εφόσον αυτές οι συνθήκες διαφοροποιηθούν σημαντικά, τότε η υλοποίηση των διμερών συμβολαίων θα είναι εφικτή, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην ελληνική αγορά. Το βασικότερο είναι ότι δα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συνάπτουν μακροχρόνιες συμβάσεις σε τιμές που θα ορίζονται βάσει των κοινών εκτιμήσεων. Αυτό θα βοηθήσει το μακροχρόνιο σχεδιασμό τόσο των παραγωγών όσο και των προμηθευτών, μειώνοντας το ρίσκο και δίνοντας τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προσφέρουν καλύτερες τιμές και υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές. Επιπροσθέτως, εφόσον υλοποιηθεί μία οργανωμένη αγορά διμερών συμβολαίων με ικανοποιητικό βαθμό ρευστότητας, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει το reference price για όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας την σημαντικότητα της Ελληνικής αγοράς και συνεισφέροντας στην ανάπτυξή της.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι μακρύ διότι πρέπει να αλλάξει η ελληνική αγορά ώστε να είναι επιτυχής η υλοποίηση μίας αγοράς διμερών συμβολαίων. Το κόστος δεν είναι μεγάλο, αν συσχετιστεί με τα οφέλη και τα έσοδα που μπορεί να δημιουργήσει.

 1. Αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και διείσδυση των ΑΠΕ. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να μετεξελιχθεί το σύστημα αποζημίωσης των ΑΠΕ στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το EU target model;

Σταδιακά η ελληνική αγορά θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που γίνονται σε πιο ανεπτυγμένες αγορές με μεγάλο βαθμό διείσδυσης ΑΠΕ, όπου η τιμή αποζημίωσης καθορίζεται από την αγορά.

 1. Ποιον από τους προτεινόμενους τύπους προσφορών που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείτε καταλληλότερο προς υιοθέτηση στην περίπτωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας;

Η διαφοροποίηση σε επίπεδο προσφορών και ο βαθμός που αυτές συνδέονται μεταξύ τους αφορά κυρίως τις παραγωγικές μονάδες λόγω των τεχνικών περιορισμών που υφίστανται. Από πλευράς εμπορίας και προμήθειας, όπως και στις υπόλοιπες αγορές, οι προσφορές θα πρέπει να είναι απλές ωριαίες για το Day Ahead.

 

 1. Αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού διαθεσιμότητας ισχύος
 1. Ενόψει του προβληματισμού που διατυπώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την πραγματική ανάγκη ή μη ύπαρξης και κυρίως της βέλτιστης μεθοδολογίας διαμόρφωσης των μηχανισμών διαθεσιμότητας ισχύος για την επίτευξη της ασφάλειας εφοδιασμού (‘security of supply’) παρακαλούμε να διατυπώσετε επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ύπαρξης ενός τέτοιου μηχανισμού. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αναδείξατε τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να συγκεντρώνει ένας τέτοιος μηχανισμός, αιτιολογώντας τη σχετική σας απάντηση.

Η ΕΕ ορίζει ότι κάθε χώρα πρέπει να εξετάσει αν υπάρχει έλλειψη ισχύος (missing capacity) ή έλλειψη χρημάτων (missing money). Δηλαδή αν μία χώρα δε διαθέτει ικανή εγκατεστημένη ισχύ που να της παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια εφοδιασμού ή αν οι εγκατεστημένες μονάδες καλύπτουν μεν τις απαιτήσεις εφοδιασμού αλλά δε μπορούν να καλύψουν τα κόστη τους από τη χονδρεμπορική αγορά. Στην Ελλάδα η εγκατεστημένη ισχύς προσφέρει ασφάλεια εφοδιασμού, αλλά υπάρχουν μονάδες οι οποίες δεν καλύπτουν τα κόστη τους από τη χονδρεμπορική αγορά, δηλαδή έχουμε missing money. Επομένως, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που θα αποζημιώνει μόνο την ισχύ που έχουμε ανάγκη και στο βαθμό που αυτή δεν καλύπτει τα κόστη της από τη χονδρεμπορική αγορά ή άλλους μηχανισμούς/ αγορές.

 1. Ποιες τεχνολογίες, κατά την άποψή σας, και επί τη βάση ποιας αιτιολογίας δικαιούνται να λαμβάνουν ΑΔΙ; Κατά πόσον θεωρείτε ότι η ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ θα μπορούσε ή θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην κατηγορία εκείνων των παραγωγών που αμείβονται από ΑΔΙ; Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν ΑΔΙ, παρακαλούμε αιτιολογήστε την άποψή σας.

ΑΔΙ θα πρέπει να λαμβάνουν όλες οι τεχνολογίες οι οποίες συνεισφέρουν στην παροχή ασφάλειας εφοδιασμού βάσει των κανόνων του ENTSO-E και δε μπορούν να καλύψουν τα κόστη τους από τη χονδρεμπορική αγορά και άλλους μηχανισμούς ή αγορές.

 1. Πώς αξιολογείτε αυτήν την αμοιβή της ‘ευελιξίας’, ως πρόσθετου κύριου πυλώνα του νέου μηχανισμού διασφάλισης επαρκούς ισχύος;

Η ευελιξία αποτελεί όντως μία υπηρεσία που προσφέρεται από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και είναι απαραίτητη για την κάλυψη της ζήτησης και για την ευστάθεια του συστήματος. Ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να προσδιορίσει ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι μονάδες και όσες από αυτές τα διαθέτουν θα πρέπει να αποζημιωθούν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω ενός μηχανισμού διαφορετικού από τα ΑΔΙ.

 

 1. Αναδιοργάνωση του εθνικού μηχανισμού διαθεσιμότητας ισχύος
 1. Ανάπτυξη των συνθηκών ανταγωνισμού στην χονδρεμπορική αγορά: Ποια θεωρείτε καταλληλότερη μεθοδολογία διαμόρφωσης της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας τμήματος της παραγόμενης ενέργειας από λιγνίτες και υδροηλεκτρικά; Κρίνετε ότι θα πρέπει να υφίσταται συγκεκριμένη και διοικητικά καθορισμένη τιμή εκκίνησης; Παρακαλώ αιτιολογήστε την άποψή σας.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ΡΑΕ υποχρεώνει η ΔΕΗ να προσφέρει μέρος της παραγόμενη ενέργειας από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή, κρίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη τιμή εκκίνησης η οποία θα είναι διοικητικά οριζόμενη. Το ύψος της τιμής αυτής θα πρέπει να συνάδει με το σταθμισμένο μεταβλητό κόστος παραγωγής της προσφερόμενης ενέργειας.

 1. Πώς τοποθετείστε έναντι της δυνατότητας ρυθμιζόμενης μεταπώλησης/επαναγοράς ποσοτήτων ενέργειας προθεσμιακών προϊόντων, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας ζώνης κατανάλωσης, με περιορισμό ως προς το μέγιστο έσοδο που αποκομίζουν οι χρήστες; Αναφύονται εν προκειμένω νομικορυθμιστικά ή πρακτικά προβλήματα;

Από τη στιγμή που η προτεινόμενη μεθοδολογία της ΡΑΕ συνδέει άμεσα και «δεσμεύει» την ενέργεια που αποκτά ένας προμηθευτής με τα χαρακτηριστικά του portfolio του (ΥΤ, ΜΤ, ΧΤ) και δε δίνει το δικαίωμα κατά την «ημερήσια» ζώνη να γίνεται χρήση από διαφορετική κατηγορία από αυτή για την οποία αποκτήθηκε αρχικά, κρίνεται απαραίτητο να υφίσταται μηχανισμός αποζημίωσης των προμηθευτών. Η υφιστάμενη πρόταση της ΡΑΕ κρίνεται ως ικανοποιητική καθώς αποζημιώνει τους προμηθευτές σε μία εύλογη τιμή.

 1. Χρονικό πλαίσιο εφαρμογής ΝΟΜΕ: Σύμφωνα με την πρόταση της ΡAE, η τελευταία δημοπρασία προβλέπεται να λάβει χώρα στο διάστημα 01.04.2015- 31.03.2016. Θα υπάρξει σύμφωνα με τη άποψή σας πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς μετά την λήξη των εν λόγω προθεσμιακών προϊόντων;

Εφόσον έχουν υλοποιηθεί τα προγραμματιζόμενα μέτρα αναδιοργάνωσης της αγοράς και έχει ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της «μικρής ΔΕΗ», τότε δε θα πρέπει να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΡΑΕ θα πρέπει να επεκτείνει την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου.

Copyright © 2018 Esepie. Developed by JIB ADVERTISING 2015 top

«Our company through the contact form only asks for one name and one email for any contact you make with us. These items will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at our own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data on its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more and more detailed information, you can also visit the Terms of Use & Safety. «

×

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση τους ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×