Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 02.11.2015 / 2 Νοεμβρίου 2015

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί των προτάσεων της ΡΑΕ για τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και την εξυγίανση της αγοράς

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 27.10.2015 / 27 Οκτωβρίου 2015

Θέμα: Διαβούλευση για το Μηχανισμό Αποζημίωσης Μονάδων

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 16.03.2015 / 16 Μαρτίου 2015

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της Εξέλιξης του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 02.03.2015 / 2 Μαρτίου 2015

Θέμα: Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 08.12.2014 / 8 Δεκεμβρίου 2014

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για την Προσαρμογή της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού στις Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Στόχου (EU Target Model).

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 17.10.2014 / 17 Οκτωβρίου 2014

Θέμα: Θέσεις ΕΣΕΠΗΕ στη Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση στο πλαίσιο θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργεια

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 10.10.2014 / 10 Οκτωβρίου 2014

Θέμα: Θέσεις ΕΣΕΠΗΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για την Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 29.09.2014 / 29 Σεπτεμβρίου 2014

Θέμα: «Θέσεις ΕΣΕΠΗΕ στη Δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή – Νέες ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής»

Download PDF

more…

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αθήνα, 16.09.2014 / 16 Σεπτεμβρίου 2014

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας.

Download PDF

more…

Copyright © 2018 Esepie. Developed by JIB ADVERTISING 2015 top

«Our company through the contact form only asks for one name and one email for any contact you make with us. These items will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at our own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data on its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more and more detailed information, you can also visit the Terms of Use & Safety. «

×

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση τους ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×