Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε. / Ποιοί είμαστε / by

O Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας –Ε.Σ.Ε.Π.Η.Ε. ιδρύθηκε με κύριο στόχο να συνδράμει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του συλλογικού διαλόγου στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέλη του διαθέτουν ισχυρή γνώση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών από την παραγωγή (συμβατική και ανανεώσιμη) έως την τελική διάθεση στον καταναλωτή.

Οι εταιρείες – μέλη ενώθηκαν με όραμα να συνεισφέρουν στην προσπάθεια εξέλιξης της αγοράς Ενέργειας, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, και όπου απαιτείται μακροχρόνια στρατηγική, ώστε η μετάβαση προς ένα παραγωγικό μοντέλο με λιγότερους ρύπους να επιτευχθεί χωρίς να επιβαρυνθούν οι τελικοί καταναλωτές, ούτε να διασαλευτεί η επάρκεια του ελληνικού συστήματος.

Οι χρόνιες δυσλειτουργίες όμως εμποδίζουν την υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου (Δ.Ε.Η., ιδιωτών, ανανεώσιμων πηγών) και δυσχεραίνουν τη μεταφορά των ωφελειών προς τον τελικό καταναλωτή. Οφέλη τα οποία μπορούν να προέλθουν τόσο από τη μείωση του κόστους προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, όσο και από την υγιή ανάπτυξη, ενσωμάτωση και λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στόχος του ΕΣΕΠΗΕ είναι η ειλικρινής και θετική συνεργασία με την Κυβέρνηση και όλους τους θεσμικούς φορείς της αγοράς, ώστε ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας, της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως στην παροχή καλύτερων και οικονομικότερων υπηρεσιών προς όλους τους τελικούς καταναλωτές (οικιακούς και επιχειρήσεις).

 

Copyright © 2018 Esepie. Developed by JIB ADVERTISING 2015 top

«Our company through the contact form only asks for one name and one email for any contact you make with us. These items will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at our own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data on its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more and more detailed information, you can also visit the Terms of Use & Safety. «

×

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση τους ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×