Σκοπός / by

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

  1. Η συνολική προβολή και έκφραση των θεμάτων της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Η συμβουλευτική παρέμβαση στην διαρκώς διαμορφούμενη ρυθμιστική διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η ενεργητική συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.
  3. Η διαμόρφωση θέσεων επί θεσμικών θεμάτων λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
  4. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
  5. Η προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις τόσο του εθνικού, όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου.
  6. Η αντικειμενική ενημέρωση και υποστήριξη συλλογικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών, για την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις μορφές Οικονομίας.
  7. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενημέρωση των πολιτών και των τοπικών φορέων για την εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.
  8. Η υποβοήθηση και συμβολή στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναβάθμισης του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Copyright © 2018 Esepie. Developed by JIB ADVERTISING 2015 top

«Our company through the contact form only asks for one name and one email for any contact you make with us. These items will only be used for the communication and request you specify, and not for any other advertising approach. That further information you give us is at our own will and will be received directly from our company. Our site does not keep any data on its base or on the server that may be intercepted by third parties. At the same time, in order to ensure data transfer privacy, the company uses the SSL-128bit encryption protocol.

Your information will be retained for any correspondence for a reasonable period of 6 months and in the event of cooperation for the reasonable period laid down by the Greek Tax Law.

For more and more detailed information, you can also visit the Terms of Use & Safety. «

×

«η εταιρία μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας σας ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα e-mail επικοινωνίας για οποιαδήποτε επαφή κάνετε με εμάς. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία και το αίτημα που μας ορίζετε και όχι για κάποια άλλη διαφημιστική προσέγγιση. Ότι περαιτέρω στοιχεία μας δώσετε είναι με ιδία βούληση και θα λαμβάνονται απ’ ευθείας από την εταιρία μας. Ο ιστότοπος μας δεν κρατάει κάποια δεδομένα στη βάση τους ή στον server που μπορεί να υποκλαπούν από τρίτους. Παράλληλα για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Τα στοιχεία σας θα κρατηθούν για την όποια αλληλογραφία μας για εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών και σε περίπτωση συνεργασίας για το εύλογο χρονικό διάστημα που ορίζει ο ελληνικός φορολογικός νόμος.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και τους Όρους χρήσης & Ασφάλειας

×